Вработеност во Казино индустријата

Mirjana го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Агенција за вработување на РМ

Се чека на интерна ревизија од Агенција за вработување на РМ во врска со нивната обработка на ова барање.

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Агенција за вработување на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
-Вкупно работоспособно население во Република Македонија и вкупно вработени, како и вкупно вработени во казината во република Македонија во 2015 година(пожелно е за секое казино поединечно)
-Вкупно работоспособно население во Гевгелија и вкупно вработени, како и вкупно вработени во казината во Гевгелија во 2015 година

Со почит,
Мирјана Бајрактарова
Магистрант Монетарна економија, финансии и банкарство
Адреса Ул.Самоилова 10, Гевгелија

Врска до ова

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Агенција за вработување на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

-Вкупно работоспособно население во Република Македонија и вкупно
вработени, како и вкупно вработени во казината во република
Македонија во 2015 година(пожелно е за секое казино поединечно)
-Вкупно работоспособно население во Гевгелија и вкупно вработени,
како и вкупно вработени во казината во Гевгелија во 2015 година

Со почит,

Mirjana

Врска до ова

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Агенција за вработување на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

-Вкупно работоспособно население во Република Македонија и вкупно
вработени, како и вкупно вработени во казината во република
Македонија во 2015 година(пожелно е за секое казино поединечно)
-Вкупно работоспособно население во Гевгелија и вкупно вработени,
како и вкупно вработени во казината во Гевгелија во 2015 година

Со почит,

Mirjana Bajraktarova
Gevgelija

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Агенција за вработување на РМ: