внсени во Македонија животни

Станислава Дончева го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Сектор за комуникација со јавноста на Министерство за животна средина и просторно планирање

Барањето беше успешно.

Од: Станислава Дончева

Delivered

Почитувани претставници на Сектор за комуникација со јавноста на Министерство за животна средина и просторно планирање,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Молам да одговорите има ли внсени во Македонија животни од видот кри кри Јарец со латинско име Capra aegagrus cretica од друга земја? Постојат ли овие животни како официјално признат ловен вид во Македонија? Ако има таков вид, од каде е доведен во Македонија, кога колку парчиња /пол и возраст/ и каде се лови?
Кои се официјално признатите ловечки видови во Македонија?

Форма во која се бара информацијата:
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис

Начин на доставување на информацијата:
е-маил: [email address]

Со почит,
Станислава Дончева
28.12.2016 година

Врска до ова

Од: Saso Sekulovski
Сектор за комуникација со јавноста на Министерство за животна средина и просторно планирање

Почитувани

Во врска со прашањето кое е поврзано со внес на кри кри- козорог (Carpa
aegagrus cretica)
Ве известуваме дека истиот е ловен дивеч и по однос на ова прашање
потребно е да се обратите до
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство- Сектор за
шумарство и ловство, кое е надлежно за спроведување на законот за ловство.

Со почит

Saso Sekulovski  
Deputy Head of Public Relations Office
Ministry of Environment and Physical Planning
"Goce Delcev, br.18 1000 Skopje,
Republic of Macedonia
E-mail: [email address]
[email address]

Станислава Дончева To Барања за Слободен
<[FOI #255 е-пошта]> пристап до информации од
јавен карактер за Сектор
28.12.2016 16:06 за комуникација со
јавноста на
 Министерство за животна
средина и про
cc
Subject Барање за слободен
пристап до информации -
внсени во Македонија
животни

Почитувани претставници на Сектор за комуникација со јавноста на
 Министерство за животна средина и просторно планирање,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр.
13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Молам да одговорите има ли внсени во Македонија животни од видот кри кри
Јарец со латинско име Capra aegagrus cretica од друга земја? Постојат ли
овие животни како официјално признат ловен вид во Македонија? Ако има
таков вид, од каде е доведен во Македонија, кога колку парчиња /пол и
возраст/ и каде се лови?
Кои се официјално признатите ловечки видови во Македонија?

Форма во која се бара информацијата:
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис

Начин на доставување на информацијата:
е-маил: [email address]

Со почит,
Станислава Дончева
28.12.2016 година

-------------------------------------------------------------------

Ве молиме користете ја оваа адреса за е-пошта за сите одговори на ова
барање:
[FOI #255 е-пошта]

Дали [Сектор за комуникација со јавноста на Министерство за животна средина и просторно планирање е-пошта за барање] е грешна адреса за слободен пристап до
информации барањето до Сектор за комуникација со јавноста на  Министерство
за животна средина и просторно планирање? Ако да, Ве молиме контактирајте
не преку оваа форма:
[1]http://slobodenpristap.mk/change_request...

Оградување: Оваа порака како и секој одговор кој ќе го направите ќе биде
објавен на интернет. Нашите политики за приватност и авторски права:
[2]http://slobodenpristap.mk/help/officers

Ако овој сервис ви е корисен за добивање информации од јавен карактер,
замолете го вашиот веб-администратор да направи врска до нас од вашата
организациска страна.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://slobodenpristap.mk/change_request...
2. http://slobodenpristap.mk/help/officers

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Сектор за комуникација со јавноста на Министерство за животна средина и просторно планирање: