внсени во Македонија животни

Станислава Дончева го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Државен инспекторат за шумарство и ловство

Настана грешка при достава или слична грешка, за која е потребна исправка од Слободен пристап тимот.

Од: Станислава Дончева

Delivered

Почитувани претставници на Државен инспекторат за шумарство и ловство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Молам да одговорите има ли внсени во Македонија животни од видот кри кри Јарец со латинско име Capra aegagrus cretica од друга земја? Постојат ли овие животни како официјално признат ловен вид во Македонија? Ако има таков вид, од каде е доведен во Македонија, кога колку парчиња /пол и возраст/ и каде се лови?
Кои се официјално признатите ловечки видови во Македонија?

Форма во која се бара информацијата:
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис

Начин на доставување на информацијата:
е-маил: [email address]

Со почит,
Станислава Дончева
28.12.2016 година

Врска до ова

Државен инспекторат за шумарство и ловство


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
3K Download View as HTML


This is an automatically generated Delivery Status Notification.

Unable to deliver message to the following recipients, because the message was forwarded more than the maximum allowed times. This could indicate a mail loop.

[Државен инспекторат за шумарство и ловство е-пошта за барање]

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Државен инспекторат за шумарство и ловство: