внсени во Македонија животни

Станислава Дончева го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

Барањето беше успешно.

Од: Станислава Дончева

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Молам да одговорите има ли внсени во Македонија животни од видот кри кри Јарец со латинско име Capra aegagrus cretica од друга земја? Постојат ли овие животни како официјално признат ловен вид во Македонија? Ако има таков вид, од каде е доведен во Македонија, кога колку парчиња /пол и возраст/ и каде се лови?
Кои се официјално признатите ловечки видови во Македонија?

Форма во која се бара информацијата:
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис

Начин на доставување на информацијата:
е-маил: [email address]

Со почит,
Станислава Дончева
28.12.2016 година

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство: