Вистински трошоци по дете

Denkovski Dragan го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири-Трена“- Штип

Настана грешка при достава или слична грешка, за која е потребна исправка од Слободен пристап тимот.

Од: Denkovski Dragan

Failed

Почитувани претставници на Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири-Трена“- Штип,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку изнесува вкупен трошок секој месец по основа на запишано 1 (едно) дете згрижено во установата?

1.490 денари се плаќа од граѓаните, колкав износ се субвенционира за да се покријат реалните вкупни трошоци?

Податокот

Со почит,

Denkovski Dragan

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири-Трена“- Штип е-пошта за барање]
SMTP error from remote mail server after end of data:
host mta5.am0.yahoodns.net [66.196.118.34]: 554 delivery error:
dd This user doesn't have a yahoo.com account ([Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири-Трена“- Штип е-пошта за барање]) [0] - mta1118.mail.bf1.yahoo.com

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Јавна установа за деца-Општинска детска градинка „Вера Циривири-Трена“- Штип: