Трошоци за „Ден на дрвото“

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

Барањето е делумно успешно.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи и фактури за колку пари се потрошени за периодот од
август 2007-та година до крајот на 2014-та година за секоја акција „Ден на дрвото“ одделно, за набавка на садници, медиумска кампања и промоција и превоз на граѓаните?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Од: Marija Todoroska
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство


Attachment Fakturi.pdf
2.6M Download View as HTML

Attachment Odgovor na baranje.pdf
1.1M Download View as HTML


Äî  Ïåòàð Êëèí÷àðñêè

 

Âî ïðèëîã Âè ñå äîñòàâóâà Îäãîâîðîò íà Ìèíèñòåðñòâîòî çà
çåì¼îäåëñòâî,øóìàðñòâî è âîäîñòîïàíñòâî áð.02-3680/5 îä 14.04.2015 ãîäèíà
äàäåí ïî îäíîñ íà Âàøåòî áàðàœå çà ñëîáîäåí ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí
êàðàêòåð. Âî  ïðèëîã  Âè  ñå  äîñòàâóâààò  è  ôàêòóðèòå íàâåäåíè âî
îäãîâîðîò íà áàðàœåòî.

 

 

Ñî ïî÷èò,

Ì.Òîäîðîñêà

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство: