Трошење на студентските пари во Државен студентски центар - Скопје

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Петар

Почитувани претставници на СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Одлуки од фактури за трошење на пари уплатени од студентите за културно забавен живот и општа штета и документи за обемот на пари кои влегуваат во буџетот на Државниот студентски центар - Скопје, начинот на нивно распределување во секој студентски дом поединечно, како и одлуки за плаќање на влез во студентските клубови.

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје: