Трошење на буџет на ДИК

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за финансии

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за финансии требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за финансии,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку вкупно пари има потрошено Државната изборна комисија во периодот 16 декември 2015-та кога беше именуван за претседател на Александар Чичаковски до 1. октомври и тоа за храна и пијалоци во бифе, како и плати, надоместоци, дневници за патувања и патни трошоци секој месец одделно.

Со почит,

Петар

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за финансии: