Пресметка за плата

Сашка Цветковска го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Агенција за електронски комуникации

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Агенција за електронски комуникации требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Сашка Цветковска

Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Пресметка за плата на директорот, шефот на кабинетот на директорот, секретарот и сите раководители на сектори за 2012 и 2013 година заклучно со 1 Декември 2013.

Со почит,

Сашка Цветковска

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Агенција за електронски комуникации: