Плати за вработени во општина Берово

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Берово

Барањето беше успешно.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Општина Берово,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

детален финансиски извештај поткепрен со документи за остварени трошоци за плати, надоместоци, дневници и трошоци за остварени службени патувања за 2014-та година на градоначалникот Драги Наџински и вработените во општина Берово?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Од: Gorgi Peovski


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment 2015..pdf
630K Download View as HTML

Attachment del od zavrsna smetka za 2014.pdf
2.3M Download View as HTML

Attachment Izveshtaj od odelenie za finasiski prashanja.pdf
284K Download View as HTML

Attachment Potvrda za priem na baranje 33 781 1.pdf
239K Download View as HTML

Attachment .pdf
403K Download View as HTML


 

From: Gjorgji Peovski [mailto:[1][email address]]
Sent: Wednesday, March 18, 2015 1:37 PM
To: '[2][FOI #160 е-пошта]'
Subject: Одговор на Барање за доставување на информации од јавен карактер
-Општина Берово
Importance: High

 

Почитувани,

Во врска со вашето барање за слободен пристап до информации од јавен
карактер, ве информираме едека ЕЛС Општина Берово согласно бараната
информација одговори позитивно на вашето барање и изготви записник бр.
33-781/2 од 18.03.2015 година согласно член 20 став 1 од Закон за слободен
пристап до информации од јавен карактер. За таа цел  ви доставуваме:

o Потврда за приме на барањето
o Доставен извештај по Барање од одделението за финасиски прашања
o Копија од документ „Завршна сметка на буџетот на ЕЛС Берово за 2014
година“ кој го поседува имателот и во која е содржана информацијата 
со ставките за плати надоместоци, дневници и трошоци за остварени
службени патувања на градоначалникот и вработените во Општина Берово
за 2014 година.

Исто така ве информираме дека бараната информација ви ја доставуваме на
адресата које е посочена во барањето е-маил:request-160-0613b475@
[3]slobodenpristap.mk,  а истата можете да ја нјадете и на официјалната
веб страница на Општина Берово на следниот линк 
[4]http://berovo.gov.mk/images/zavrsna.pdf ...

 

 

Ќе ве замоолам да ми одговорите потврдно дали ја добивте пораката.

 

Kind regards/Поздрав

  ing. Gorgi Peovski

Head of department for LED

Municipality of Berovo

Dimitar Vlahov 10

   2330 Berovo

R. Macedonia

[5]+389 33 471 057 ext. 104

[6]+389 71 302 604

[7][email address]

[8][email address]

[9]www.visitberovo.com.mk    

[10]www.berovo.gov.mk

[11]GRB BEROVO color

Please consider the environment before printing my email

 

 

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by [12]MailScanner, and is
believed to be clean.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #160 е-пошта]
3. http://slobodenpristap.mk/
4. http://berovo.gov.mk/images/zavrsna.pdf
5. file:///tmp/tel:%2B389%2033%20471%20057%20ext.%2010
6. file:///tmp/tel:%2B389%2071%20302%20604
7. mailto:[email address]
mailto:[email address]
8. mailto:[email address]
mailto:[email address]
9. http://www.visitberovo.com.mk/
10. http://www.berovo.gov.mk/
http://www.berovo.gov.mk/
12. http://www.mailscanner.info/

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Берово: