Организирање „Појадок на мост“

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Град Скопје

Барањето е делумно успешно.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Град Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи и фактури колку чинат 5-те организирани настани „Појадок на мост“ секоја година одделно и за кои ставки се потрошени парите?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Град Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

документи и фактури колку чинат 5-те организирани настани „Појадок на мост“ секоја година одделно и за кои ставки се потрошени парите?

Ве потсетувам дека помина законскиот рок од 30 дена за испраќање на одговорот.

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Град Скопје

Почитуван господин Петар Клинчарски

Во прилог на електронската порака Ви го препраќаме одговорот по Вашето
барање  за слободен пристап до информации од јавен карактер, којшто го
изготви Секторот за локален економски развој во Град Скопје. Ве
известуваме дека рокот за одговор е пробиен од причина што имавме технички
пречки со компјутерите. Ве молиме за извинување.

Со почит,

Одделение за односи со јавност и информации за граѓаните
телефон: 02/3297 255
e-mail: [Град Скопје е-пошта за барање]
[1]www.skopje.gov.mk

References

Visible links
1. file:///tmp/www.skopje.gov.mk

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Град Скопје: