ловско стопанство Тиквеш

Станислава Дончева го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

Барањето е делумно успешно.

Од: Станислава Дончева

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Молам да одговорите има ли ловско стопнство до Тиквеш (Tikvesh Game Reserve)? Ако има, како се вели, колку е големо, има ли слободна и заградена ловџиска територија и чија сопственост е тоа? Кои животни се ловат легално во него?

Форма во која се бара информацијата:
- б) препис
- в) фотокопија
- г) електронски запис

Начин на доставување на информацијата:
е-маил: [email address]

Со почит,
Станислава Дончева
28.12.2016 година

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство: