Кластерско Здружение Органика Велес

Димче Велев го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Централен регистар на РМ

Барањето е делумно успешно.

Од: Димче Велев

Delivered

Почитувани претставници на Централен регистар на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Копија од Докумантација за регистрација на Кластерско Здружение на органски производители „Органика“, с. Отовица, Велес. Без податоци од лични податоци.

Со почит,

Димче Велев

Врска до ова

Централен регистар на РМ


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or distribution lists:

[1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен
регистар на РМ
The recipient's e-mail address was not found in the recipient's e-mail
system. Microsoft Exchange will not try to redeliver this message for you.
Please check the e-mail address and try resending this message, or provide
the following diagnostic text to your system administrator.

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Централен регистар на РМ: