Јавни набавки

Благица го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Благица

Delivered

Почитувани претставници на СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Записник од одржаната 96-та седница на Управниот одбор на Државен Студентски Центар „Скопје“-Скопје на ден 28.06.2012 год. со почеток во 12 часот.
2. Листа (име на фирма и износ) на остварени тендери за одржување и сервисирање на лифтовите од 2008 година до 2014та.
3. Листа (име на фирма, намена и износ)на остварени јавни набавки за техничко одржување на домовите (хигиена, електро и водоводни материјали, молерисување итн.)

Со почит,

Благица

Врска до ова

Благица остави белешка ()

Третата точка се однесува за периодот од 2008 до 2014 година.

Link to this

Од: Благица

Delivered

Почитувани претставници на СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

ПОТСЕТУВАЊЕ:

1. Записник од одржаната 96-та седница на Управниот одбор на
Државен Студентски Центар „Скопје“-Скопје на ден 28.06.2012 год. со
почеток во 12 часот.
2. Листа (име на фирма и износ) на остварени тендери за одржување и
сервисирање на лифтовите од 2008 година до 2014та.
3. Листа (име на фирма, намена и износ)на остварени јавни набавки
за техничко одржување на домовите (хигиена, електро и водоводни
материјали, молерисување итн.)

Со почит,

Благица

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје: