Исплата на субвенции

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство

Барањето беше успешно.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

колку пари добила фирмата „Натурал фуд“ од Градско чиј управител е Ратко Неделковски за земјоделски субвенции во периодот од почетокот на 2011-та до март 2015-та година секоја година одделно?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Од: Marija Todoroska
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство


Attachment 002.jpg
329K Download


<<002.jpg>> За Петар Клинчарски

Во прилог Ви се доставува Известувањето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр.02-3681/3 од 17.03.2015 година дадено по однос на Вашето барање за слободен пристап до информации од јавен карактер со кое барате информации колку пари добила фирмата Натурал Фуд за земјоделски субвенции од 2011 до март 2015 година.

Со почит,
М.Тодороска

Врска до ова

Од: Angelina Jovanovska

Почитуван,
    Согласно вашето барање за информации од јавен карактер , во прилог Ви
го испраќам одговорот на вашето барање.
Со почит,
Angelina Jovanovska
Authorized advisor for planning, selection and eployment of pesonnel
Unit for Human Resources and Management
Agency for financial support in agriculture and rural development (AFSARD)
Treta Makedonska Brigada 20 (Blok C)
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel:   + 389 (0) 2 445 851
Fax:  + 389 (0) 2445 816
This email contains information which is confidential and may be
privileged.Unless you are the intended addressee (or authorized to receive
for the
addressee)you may not use, forward, copy or disclose to anyone this email
or any
informationcontained in this email. If you have received this email in
error, please
advise thesender by reply email immediately and delete this email.

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство: