ИПА фондови во Шуто оризари

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Секретаријат за европски прашања

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Секретаријат за европски прашања требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Секретаријат за европски прашања,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Дали и колку пари добила Шуро оризари во периодот од европските ИПА фондови во периодот од 2010 - 2016-та година?

Со почит,

Петар

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Секретаријат за европски прашања: