ИПА фондови и нивната искористеност

Диана Близнаковска го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за финансии

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за финансии требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Диана Близнаковска

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за финансии,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Во однос на искористеноста на инструментот за претпристапна помош ИПА (2007-2013):
• Колку од алоцираните средства се неискористени и вратени назад во буџетот на ЕУ, во секоја од петте компоненти (од 2007 до 2013г.)?

Со почит,
Диана Близнаковска
Македонски центар за европско образование

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за финансии: