Инфромација за партнерства на општината за ИПА фондови

Димче Велев го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Велес

Барањето беше успешно.

Од: Димче Велев

Почитувани претставници на Општина Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Инфромација за партнерства на Општина Велес со други правни лица за аплицирање и склучени договори за реализирање на грантови од ИПА фондови во сегментот на Граѓанско општество, во периодот 2012 и 2013 година.
Колку финансиски средства плинирала општината за 2012 и 2013 година и колку финансиски средства употребила на реализација на проекти - грантови од ИПА фондови.
Листа на правни лица кои општина Велес има користено средства од ИПА фонодиви во 2012 и 2013 година?

Со почит,

Димче Велев
ул. Невена Горгиева Дуња бр.6/1-3
Велес
078 344 503

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Велес: