Информација за провали/кражби

Сашка Цветковска го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за внатрешни работи

Настана грешка при достава или слична грешка, за која е потребна исправка од Слободен пристап тимот.

Од: Сашка Цветковска

Почитувани претставници на Министерство за внатрешни работи,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Список од сите увиди (адреси на локацциите) кои ги извршила полицијата на територијата на општина Центар и општина Карпош во приватни станови/куќи/домаќинства по пријави за кражи и провали во периодот од 27 Ноември до 30 Ноември

Со почит,

Сашка Цветковска

Врска до ова

Министерство за внатрешни работи


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


This is the mail system at host ip-10-58-137-127.eu-west-1.compute.internal.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[МВР е-пошта за барање]>: host uivrsa02.moi.gov.mk[195.26.144.5] said: 550
[МВР е-пошта за барање]... No such user (in reply to RCPT TO command)

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за внатрешни работи: