информација за КП 10622

Никола Китановски го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Агенција за катастар на недвижности

Барањето е делумно успешно.

Од: Никола Китановски

Delivered

Почитувани претставници на Агенција за катастар на недвижности,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Информација за К.Одделение Скопје, К.Општина Драчево-1, катастарска парцела 10622, каков бил статусот на земјиштето под објектите 1 и 2, по имотен лист за објекти 15830, бр.на имотен лист 1177, пред да бидат изградени во1978 год., односно дали се водело земјиштето како државно (Р.М.) ?

Со почит,

Никола Китановски

Врска до ова

Од: INFO
Агенција за катастар на недвижности


Attachment attachment.png
9K Download


Почитувани,
 
За оваа информација потребно е да поднесете барање за Уверение за
историски преглед на имотен лист или парцела на шалтерите во Агенцијата за
катастар на недвижности со соодветен надоместок.
 
Со почит,
Контакт Центар
Агенција за катастар на недвижности
Ул.Трифун Хаџи Јанев бр.4
1000 Скопје
www.katastar.gov.mk

 
На 27.10.2016 13:54:12, [FOI #250 е-пошта] запиши:

Почитувани претставници на Агенција за катастар на недвижности,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија
бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Информација за К.Одделение Скопје, К.Општина Драчево-1, катастарска
парцела 10622, каков бил статусот на земјиштето под објектите 1 и 2, по
имотен лист за објекти 15830, бр.на имотен лист 1177, пред да бидат
изградени во1978 год., односно дали се водело земјиштето како државно
(Р.М.) ?

Со почит,

Никола Китановски

-------------------------------------------------------------------

Ве молиме користете ја оваа адреса за е-пошта за сите одговори на ова
барање:
[FOI #250 е-пошта]

Дали [Агенција за катастар на недвижности е-пошта за барање] е грешна адреса за слободен пристап до
информации барањето до Агенција за катастар на недвижности? Ако да, Ве
молиме контактирајте не преку оваа форма:
http://slobodenpristap.mk/change_request...

Оградување: Оваа порака како и секој одговор кој ќе го направите ќе биде
објавен на интернет. Нашите политики за приватност и авторски права:
http://slobodenpristap.mk/help/officers

Ако овој сервис ви е корисен за добивање информации од јавен карактер,
замолете го вашиот веб-администратор да направи врска до нас од вашата
организациска страна.

-------------------------------------------------------------------

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Агенција за катастар на недвижности: