ИКСА

Ана Тодоровска го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје

Барањето е одбиено by Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје.

Од: Ана Тодоровска

Delivered

Почитувани претставници на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Детални финансиски извештаи како се употребени средствата за ИКСА (информатички, спортски и културни активности) во периодот од 2007-2014, за да имам увид во секој трошок направен по овој основ.

Со почит,

Ана Тодоровска

Врска до ова

Од: Tome Bassevski
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје


Attachment SCAN0001.PDF.pdf
528K Download View as HTML


Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје: