Формулар/писмено барање за прекин на бременост

Ана Мишковска Кајевска го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за здравство

Се чека на интерна ревизија од Министерство за здравство во врска со нивната обработка на ова барање.

Од: Ана Мишковска Кајевска

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за здравство,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Формулар/писмено барање за прекин на бременост.

Со почит,
Ана Мишковска Кајевска

Врска до ова

Од: Ана Мишковска Кајевска

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за здравство,

Ви испраќам потсетување за моето барање, упатено на 16 јуни 2016, за кое одговорот требаше да ми стигне до 14 јули 2016.

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Формулар/писмено барање за прекин на бременост.

Со почит,
Ана Мишковска Кајевска

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за здравство: