Финансиски извештај за работата во последната 2016-та година

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Берово

Одговорот на ова барање е со многу пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Берово требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на внатрешна ревизија.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Берово,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

детален финаниски извештај составен од документи и фактури за трошење на пари од буџетот на Здравствениот дом во Берово за период од 1. Јануари 2016-та до 1. Декември 2016-та година, за плати на директорката и сите вработени, исплаќани дневници, хонорари како и фактури за купување храна, пијалоци, хигиенски средства, за перење и чистење, потрошен бенѕин за превозните средства на Домот. Формата во која претпочитам да ми бидат доставени документите е во електронска форма.

Со почит,

Петар Клинчарски

Датум: 30.12.2016

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Берово: