Финансиски извештај за 2014 година

Петар го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Шуто Оризари

Барањето беше успешно.

Од: Петар

Delivered

Почитувани претставници на Општина Шуто Оризари,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

детален финансиски извештај поткепрен со документи за остварени трошоци за плати, надоместоци, дневници и трошоци за службени патувања за 2014-та година на градоначалникот Елвис Бајрам и вработените во општина Шуто Оризари?

Со почит,

Петар Клинчарски

Врска до ова

Од: Danco Arsov

Во врска со вашето барање, од Општина Шуто Оризари ви ги доставуваме
предметните податоци.
1.Е0 Општинска администрација
-401 основни плати 4.664.909,00
-401 персонален данок 332.243,00
-402 придонеси 1.848.434,00
надоместоци, дневници и трошоци за службени патувања не се исплаќани во
2014 година како и во годините претходно.

2.ДО Градоначалник
-401 основни плати 631.445,00
-401 персонален данок 60.461,00
-402 придонеси 255.904,00

надоместоци, дневници и трошоци за службени патувања не се исплаќани во
2014 година како и во годините претходно.

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Шуто Оризари: