Финансиски извештаи

Mirjana го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Централен регистар на РМ

Се чека на интерна ревизија од Централен регистар на РМ во врска со нивната обработка на ова барање.

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Централен регистар на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Економско финансиската состојба на казината во Република Македонија,(за секое казино посебно)
Сопственичка стуктура на казината во Република Македонија,
Доколку ја имате информацијата за инвестиција во казината во Република Македонија

Со почит,

Мирјана Бајрактарова
Магистрант Монетарна економија, финансии и банкарство
Самоилова 10 Гевгелија

Врска до ова

Централен регистар на РМ


Attachment ATT00001.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен
регистар на РМ ([Централен регистар на РМ е-пошта за барање])
The e-mail address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's e-mail address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your helpdesk.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: crm.org.mk

[Централен регистар на РМ е-пошта за барање]
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##

Original message headers:

Received: from MAILEDGE1.in.crm.com.mk (10.10.160.45) by MAILEX1.in.crm.com.mk
(10.10.122.45) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.123.3; Thu, 11 Aug
2016 14:15:02 +0200
Received: from titan.ukcod.org.uk (46.43.39.82) by MAILEDGE1.in.crm.com.mk
(10.10.160.45) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.123.3; Thu, 11 Aug
2016 14:14:57 +0200
Received: from foimacedonia by titan.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #238 е-пошта]>) id
1bXot2-0005Xf-Ky; Thu, 11 Aug 2016 13:15:00 +0100
Date: Thu, 11 Aug 2016 13:15:00 +0100
From: Mirjana <[FOI #238 е-пошта]>
To: =?UTF-8?B?0JHQsNGA0LDRmtCwINC30LAg0KHQu9C+0LHQvtC00LXQvSDQv9GA0LjRgdGC?=
=?UTF-8?B?0LDQvyDQtNC+INC40L3RhNC+0YDQvNCw0YbQuNC4INC+0LQg0ZjQsNCy0LXQ?=
=?UTF-8?B?vSDQutCw0YDQsNC60YLQtdGAINC30LAg0KbQtdC90YLRgNCw0LvQtdC9INGA?=
=?UTF-8?B?0LXQs9C40YHRgtCw0YAg0L3QsCDQoNCc?= <[Централен регистар на РМ е-пошта за барање]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5_=D0=B7=D0=B0?=
=?UTF-8?Q?_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=A4=D0=B8=D0=BD=D0=B0=D0=BD=D1=81=D0=B8=D1=81=D0=BA=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=B7=D0=B2=D0=B5=D1=88=D1=82=D0=B0=D0=B8?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #238 е-пошта]
Received-SPF: None (MAILEDGE1.in.crm.com.mk:
[FOI #238 е-пошта] does not designate permitted sender
hosts)
X-KSE-AntiSpam-Interceptor-Info: trusted connection
X-KSE-ServerInfo: MAILEX1.in.crm.com.mk, 9
X-KSE-Antivirus-Interceptor-Info: scan successful
X-KSE-Antivirus-Info: Clean
X-KSE-Dlp-Interceptor-Info: license violation

References

Visible links
1. mailto:[Централен регистар на РМ е-пошта за барање]

Врска до ова

Mirjana остави белешка ()

Информациите ми требат и ке бидат искористени во мојот магистерски труд.

Link to this

Од: Mirjana

Delivered

Почитувани претставници на Централен регистар на РМ,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Економско финансиската состојба на казината во Република Македонија,(за секое казино посебно)
Сопственичка стуктура на казината во Република Македонија,

Со почит,

Mirjana

Врска до ова

Централен регистар на РМ


Attachment ATT00001.delivery status
0K Download

Attachment Internal review of.txt
4K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен
регистар на РМ ([Централен регистар на РМ е-пошта за барање])
The e-mail address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's e-mail address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your helpdesk.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: crm.org.mk

[Централен регистар на РМ е-пошта за барање]
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##

Original message headers:

Received: from MAILEDGE1.in.crm.com.mk (10.10.160.45) by MAILEX1.in.crm.com.mk
(10.10.122.45) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.123.3; Thu, 11 Aug
2016 17:42:30 +0200
Received: from titan.ukcod.org.uk (46.43.39.82) by MAILEDGE1.in.crm.com.mk
(10.10.160.45) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.123.3; Thu, 11 Aug
2016 17:42:25 +0200
Received: from foimacedonia by titan.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[FOI #238 е-пошта]>) id
1bXs7o-0004j7-TO; Thu, 11 Aug 2016 16:42:29 +0100
Date: Thu, 11 Aug 2016 16:42:28 +0100
From: Mirjana <[FOI #238 е-пошта]>
To: =?UTF-8?B?0JHQsNGA0LDRmtCwINC30LAg0KHQu9C+0LHQvtC00LXQvSDQv9GA0LjRgdGC?=
=?UTF-8?B?0LDQvyDQtNC+INC40L3RhNC+0YDQvNCw0YbQuNC4INC+0LQg0ZjQsNCy0LXQ?=
=?UTF-8?B?vSDQutCw0YDQsNC60YLQtdGAINC30LAg0KbQtdC90YLRgNCw0LvQtdC9INGA?=
=?UTF-8?B?0LXQs9C40YHRgtCw0YAg0L3QsCDQoNCc?= <[Централен регистар на РМ е-пошта за барање]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?Internal_review_of_=D0=91=D0=B0=D1=80=D0=B0=D1=9A=D0=B5?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B7=D0=B0_=D1=81=D0=BB=D0=BE=D0=B1=D0=BE=D0=B4=D0=B5=D0=BD?=
=?UTF-8?Q?_=D0=BF=D1=80=D0=B8=D1=81=D1=82=D0=B0=D0=BF_=D0=B4=D0=BE?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=BD=D1=84=D0=BE=D1=80=D0=BC=D0=B0=D1=86=D0=B8=D0=B8_-?=
=?UTF-8?Q?_=D0=A4=D0=B8=D0=BD=D0=B0=D0=BD=D1=81=D0=B8=D1=81=D0=BA=D0=B8?=
=?UTF-8?Q?_=D0=B8=D0=B7=D0=B2=D0=B5=D1=88=D1=82=D0=B0=D0=B8?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #238 е-пошта]
Received-SPF: None (MAILEDGE1.in.crm.com.mk:
[FOI #238 е-пошта] does not designate permitted sender
hosts)
X-KSE-AntiSpam-Interceptor-Info: trusted connection
X-KSE-ServerInfo: MAILEX1.in.crm.com.mk, 9
X-KSE-Antivirus-Interceptor-Info: scan successful
X-KSE-Antivirus-Info: Clean
X-KSE-Dlp-Interceptor-Info: license violation

References

Visible links
1. mailto:[Централен регистар на РМ е-пошта за барање]

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Централен регистар на РМ: