Домаќинства и превземени правни мерки против нив?

Димче Велев го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Ј. К. П. „Дервен“ – Велес

Барањето беше успешно.

Од: Димче Велев

Delivered

Почитувани претставници на Ј. К. П. „Дервен“ – Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Колкав број на домаќинства се регистрирани како корисници на вода и комунални услуги?
Против колку домаќинства се превземни правни мерки за присилна наплата на сметки во последните 3 години?
Колкав е кумулативниот долг ЈКП Дервен од домаќинства, правни лица, училишта, дуќани и сл. и колкав е проценост на долг од домаќинствата?
Колку вработени има во администрацијата на ЈКП и од колку вкупно вработени?
Колку од прислината наплата се намалени побарувањата од ставката на домаќинства?

Со почит,

Димче Велев
ул. Невена Горгиева Дуња бр. 6/1-3
Велес

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Ј. К. П. „Дервен“ – Велес: