Документација за користење на објект Мотел во с. Богомила

Димче Велев го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Чашка

Барањето беше успешно.

Од: Димче Велев

Почитувани претставници на Општина Чашка,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Кпопија од Одлука за јавен повик за издавање на објектот мотел во с. Богомила во сопственост на Општина Чашка,
Докумантација од постапка на избор на корисник на мотелот во с. Богомила.
Одлука од Совет на општината за доделување на објектот мотел во с. Богомила (викан Зидан мост).
Копија од договор за издавање на објекотот - мотел во с. Богомила.
Информација за уплатени средства на име на закуп и други потребни давачки согласно Одлуката за издавање под закуп на објект - мотел во с. Богомила (в. Зидан мост)

Со почит,

Димче Велев
ул. Невена Горгиева Дуња бр. 6/1-3
Велес

Врска до ова

Од: Димче Велев

Почитувани претставници на Општина Чашка,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Со почит,

Димче Велев

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Чашка: