Дали може да запишеме три деца од 7 години само во месец јули 2015

Elza го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје

Се чека на интерна ревизија од Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје во врска со нивната обработка на ова барање.

Од: Elza

Failed

Почитувани претставници на Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Со почит,

Елза Јанева

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје е-пошта за барање]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје е-пошта за барање]>:
host paladin.mt.net.mk [195.26.152.151]: 550 5.1.1 User unknown:
[Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје е-пошта за барање]

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Од: Elza

Failed

Почитувани претставници на Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Со почит,

Elza

Врска до ова

Од: Mail Delivery System

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје е-пошта за барање]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје е-пошта за барање]>:
host paladin2.mt.net.mk [195.26.152.152]: 550 5.1.1 User unknown:
[Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје е-пошта за барање]

прикажи ги наведените секции

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општинска јавна установа за деца - Детска градинка “Кочо Рацин”- Скопје: