Чистење на канал покрај бивши МЕТАЛПРЕС СТРУМИЦА

Никола го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Водостопанство„Струмичко поле“-Струмица

Барањето беше успешно.

Од: Никола

Delivered

Почитувани претставници на Водостопанство„Струмичко поле“-Струмица,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
Дали и кога се планира да се чисти каналот за одвод на вода што минува покрај Старата кланица и Металпрес струмица.Каналот е полн со наноси и трева ШАМАК со што е намален протокот на вода од ДОЖД. Поради погоре кажаното при помали дождови ни се поплавува дворот на Бивши МЕТАЛПРЕС .
Барањето го поднесува Стоилов Никола вработен во БИРОСЕВ доо Струмица сместено во простории на Металпрес.моб. тел 075425066 Поздрав

Стоилов Никола вработен во БИРОСЕВ доо Струмица сместено во простории на Металпрес.моб. тел 075425066 Поздрав

Врска до ова

Водостопанство„Струмичко поле“-Струмица

Дали и кога се планира да се чисти каналот за одвод на вода што минува
покрај Старата кланица и Металпрес струмица.Каналот е полн со наноси и
трева ШАМАК со што е намален протокот на вода од ДОЖД. Поради погоре
кажаното при помали дождови ни се поплавува дворот на Бивши МЕТАЛПРЕС . 
Барањето го поднесува Стоилов Никола вработен во БИРОСЕВ доо Струмица
сместено во простории на Металпрес.моб. тел 075425066 Поздрав
Одговор
Согласно член 123, став (1), од Законот за води ( Сл.весник на Р.М
87/2008) За заштита и одбрана од поплави и за заштита од друго штетно
дејство на водите во урбаните подрачја надлежни се општините, општините во
градот Скопје и градот Скопје на нивното подрачје.
Каналот (река Водочница) на посоченото место минува низ урбано подрачје на
Општина Струмица, па согласно одредбите од погоре цитираниот член од
Законот за води, надлежноста за овој канал ја има Општина Струмица.
 Во понатамошната комуникација користете го овој  e-mail:
p_[Водостопанство„Струмичко поле“-Струмица е-пошта за барање]
Поздрав
Подружница “Струмичко Поле“-Струмица

Врска до ова

Никола остави белешка ()

ЦЕЛОСНО ВАШИОТ ОДГОВОР ГО ПРАТИВ ДО СИСТЕМ 48 СТРУМИЦА БИДЕЈКИ НЕ КОРЕСПОНДИРА СО НИВНИОТ ШТО МИ ГО ДАДОА ЗА ИСТОТО ПРАШАЊЕ

Одговор Согласно член 123, став (1), од Законот за води ( Сл.весник на Р.М 87/2008) За заштита и одбрана од поплави и за заштита од друго штетно дејство на водите во урбаните подрачја надлежни се општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на нивното подрачје. Каналот (река Водочница) на посоченото место минува низ урбано подрачје на Општина Струмица, па согласно одредбите од погоре цитираниот член од Законот за води, надлежноста за овој канал ја има Општина Струмица. Во понатамошната комуникација користете го овој e-mail: p_[Водостопанство„Струмичко поле“-Струмица е-пошта за барање] Поздрав Подружница “Струмичко Поле“-Струмица.

ВЕ МОЛАМ НА КОЈ Е ТОЧЕН ОДГОВОРОТ А СО ТОА ЧИЈА Е ОДГОВОРНОСТА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА КАНАЛОТ на Општина Струмица или на Струмичко поле. Поздрав

Link to this

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Водостопанство„Струмичко поле“-Струмица: