Четврт квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2014 година.

Иван Кочовски го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Општина Велес

Општина Велес ја немаше бараната информација.

Од: Иван Кочовски

Delivered

Почитувани претставници на Општина Велес,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Четврт квартален извештај за реализација на буџетот на Општина Велес за 2014 година.

Со почит,

Иван Кочовски
Зип Институт Скопје

Врска до ова

Од: Jadranka Stefkova
Општина Велес


Attachment attachment.jpg
1K Download


Ïî÷èòóâàí ãîñïîäèíå Êî÷îâñêè,

Ñî áëàãîäàðíîñò çà èíòåðåñîò, Âå èçâåñòóâàìå äåêà Âàøåòî áàðàœå çà
ñëîáîäåí ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð å âî ïðîöåäóðà íà
îäãîâîð.

Ñî ïî÷èò,

Ñëóæáåíî ëèöå

 

£àäðàíêà Ñòåôêîâà

ñîâåòíèê çà ïëàíèðàœå íà ËÅÐ

Îïøòèíà Âåëåñ

óë. Ïàíêî Áðàøíàð 1, 1400 Âåëåñ, Ìàêåäîíè¼à

òåë: +389 43 232 406; ôàêñ: +389 43 232 966; ìîá: +389 070 302 219

[1]www.veles.gov.mk

 

   [2]Description: Description: Grb na opstina Veles so signature

 

 

 

From: Îïøòèíà Âåëåñ [mailto:[Општина Велес е-пошта за барање]]
Sent: Monday, June 08, 2015 2:58 PM
To: [email address]
Subject: Baranja za informacii od javen karakter

 

 

References

Visible links
1. http://www.veles.gov.mk/

Врска до ова

Од: Дуњамин Мехмед
Општина Велес


Attachment attachment.jpg
1K Download

Attachment attachment.png
8K Download

Attachment odgovor.pdf
243K Download View as HTML

Attachment Kvartal prv 2015b.pdf
520K Download View as HTML


Ïî÷èòóâàí ãîñïîäèíå Êî÷îâñêè,

 

Âî âðñêà ñî Âàøåòî áàðàœå çà ñëîáîäåí ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí
êàðàêòåð áð. 25-3637/1 îä 9.06.2015,  ïîäíåñåíî âðç îñíîâà íà ÷ëåí 4 è
÷ëåí 12 îä Çàêîíîò çà ñëîáîäåí ïðèñòàï äî èíôîðìàöèè îä ¼àâåí êàðàêòåð
(„Ñë. Âåñíèê íà Ðåïóáëèêà Ìàêåäîíè¼à“ áð. 13/06), âî ïðèëîã âè äîñòàâóâàìå
îäãîâîð.

Âå çàìîëóâàì äà íå èçâåñòèòå àêî ãî äîáèâòå îäãîâîðîò.

 

Ñî ïî÷èò,

 

Äóœàìèí Ìåõìåä

Îïøòèíà Âåëåñ

óë. Ïàíêî Áðàøíàð 1, 1400 Âåëåñ, Ìàêåäîíè¼à

òåë: +389 43 232 406; ôàêñ: +389 43 232 966; ìîá: +389 76 351 860

[1][email address]

[2]www.veles.gov.mk

 

 

Dunjamin Mehmed

Municipality of Veles

ul. Panko Brashnar 1, 1400 Veles, Republic of Macedonia

tel: +389 43 232 406; fax: +389 43 232 966; mob: +389 76 351 860

[3][email address]

[4]www.veles.gov.mk

[5]Description: image003     [6]Description: city of culture

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.veles.gov.mk/
3. mailto:[email address]
4. http://www.veles.gov.mk/

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Општина Велес: