Буџет на фондови

Marinela G. Jovanoska го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Министерство за финансии

Барањето беше успешно.

Од: Marinela G. Jovanoska

Delivered

Почитувани претставници на Министерство за финансии,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:
буџет на 5 фонда на Р. Македонија, оваа информација ми треба за изработка на семинарски труд.

Со почит,
Маринела Григорова Јованоска
Прилеп

Врска до ова

Министерство за финансии


Attachment Odgovor na baranje za sloboden pristap.pdf
59K Download View as HTML


Почитувана,

Во прилог Ви го доставуваме Одговорот на Вашето барање за пристап до
информации од јавен карактер, кое барање е доставено до Министерство за
финансии.

Со почит,

Лилијана Стојановска
Сектор за правни работи
Министерство за финансии
Република Македонија
тел: (02) 3106-758
[1]www.finance.gov.mk
[email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/www.finance.gov.mk

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Министерство за финансии: