Агенција за катастар на недвижности

Arta го поднесе ова барање за слободен пристап до информации за Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Барањето е делумно успешно.

Од: Arta

Delivered

Почитувани претставници на Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Бројот на децата кои се носители на правата на недвижности

Со почит,
Арта Селмани

Врска до ова

Од: Arta

Delivered

Почитувани претставници на Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер,

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/ 1.2.2006 год.), ја барам следната информација од јавен карактер:

Со почит,

Arta

Врска до ова

Од: Goran Nikolov

 

 

info vo vrska so broj na deca nositeli na prava na nedviznosti

2307 deca na nivo na Makedonija se nositeli na pravo na sopstvenost

 

Врска до ова

Работи кои може да се направат со ова барање

Секој:
само Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер: