Видете и пребарајте барања

  

пронајдени се 29 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

Почитувани Во врска со прашањето кое е поврзано со внес на кри кри- козорог (Carpa aegagrus cretica) Ве известуваме дека истиот е ловен дивеч и по...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Почитувани претставници на Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до...
Почитувани,   За оваа информација потребно е да поднесете барање за Уверение за историски преглед на имотен лист или парцела на шалтерите во Агенциј...
Почитувани, Во врска со вашиот Е-маил со кој барате информација повикувајки се на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ве инфор...
Почитуван г-не Трајче Богов, Ви благодариме за Вашето прашање и во прилог Ви даваме соодветен одговорот, имено, во согласност со Правилникот за форм...
Вкупно приходи
Response by Министерство за финансии to Mirjana on .
Делумно успешно.
Почитувана г-ѓа Мирјана Бајрактарова, Во прилог Ви доставувам Одговор на Вашето барање за слободен пристап до информации од јавен карактер, кое барањ...
ЦЕЛОСНО ВАШИОТ ОДГОВОР ГО ПРАТИВ ДО СИСТЕМ 48 СТРУМИЦА БИДЕЈКИ НЕ КОРЕСПОНДИРА СО НИВНИОТ ШТО МИ ГО ДАДОА ЗА ИСТОТО ПРАШАЊЕ Одговор Согласно член 12...
    info vo vrska so broj na deca nositeli na prava na nedviznosti 2307 deca na nivo na Makedonija se nositeli na pravo na sopstvenost  
Почитуванa, во прилог на овој маил Ви испраќам листа на приватни високообразовни установи кои во моментов поседуваат дозвола за работа од Министерствот...
Согласно доставеното барање за пристап до информации од јавен карактер, кое се однесува на проектот народни кујни, односно листа на народни кујни со по...
Организирање „Појадок на мост“
Response by Град Скопје to Петар on .
Делумно успешно.
Почитуван господин Петар Клинчарски Во прилог на електронската порака Ви го препраќаме одговорот по Вашето барање  за слободен пристап до информации...
Äî  Ïåòàð Êëèí÷àðñêè   Âî ïðèëîã Âè ñå äîñòàâóâà Îäãîâîðîò íà Ìèíèñòåðñòâîòî çà çåì¼îäåëñòâî,øóìàðñòâî è âîäîñòîïàíñòâî áð.02-3680/5 îä 14.04.2015...
Пари потрошени за јавни набавки
Response by Претседател на РМ to Петар on .
Делумно успешно.
Pocituvan g-din Klincarski, Vo prilog Vi go dostavuvame odgovorot na Vaseto baranje za sloboden pristap do informacii od javen karakter. So pocit, 1...
Почитуван,     Согласно вашето барање за информации од јавен карактер , во прилог Ви го испраќам одговорот на вашето барање. Со почит, Angelina Jov...
  From: Gjorgji Peovski [mailto:[1][email address]] Sent: Wednesday, March 18, 2015 1:37 PM To: '[2][FOI #160 е-пошта]' Subject: Одговор на Барање...
Во врска со вашето барање, од Општина Шуто Оризари ви ги доставуваме предметните податоци. 1.Е0 Општинска администрација -401 основни плати 4.664.90...
DR@AVEN STUDENTSKI DOM ,,PELAGONIJA,,-SKOPJE Ul. Bo`idar Axija br12. Br.03-154 20.02.2015 god. Скопје Predmet:Informacija-...
Почитувана, Во прилог Ви го доставуваме Одговорот на Вашето барање за пристап до информации од јавен карактер, кое барање е доставено до Министерств...
Почитуван Даниел, Би ви сугерирал да дојдете на факултет за природни и технички науки во Штип (поранешен Рударско-геолошки факултет) и да се консултира...
Delivery has failed to these recipients or distribution lists: [1]Барања за Слободен пристап до информации од јавен карактер за Централен регистар н...
2014-03-14 12:20 GMT+01:00 Димче Велев <[1][FOI #136 е-пошта]>: Почитувани претставници на Ј. К. П. „Дервен“ – Велес, Врз основа на член 4 и член...
Почитувани претставници на Ј. К. П. „Дервен“ – Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (...
Почитувани претставници на Ученички дом „Лазар Лазаревски“-Велес, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јаве...
Почитувани претставници на Општина Чашка, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен вес...