Видете и пребарајте барања (page 5)

  

пронајдени се 108 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

Почитувани претставници на Министерство за животна средина и просторно планирање, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до ин...
Број на лични карти Се чека класифицирање.
This is the mail system at host ip-10-58-137-127.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered...
Патни трошоци
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
Пресметка за хонорари
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
Пресметка за плата
Барањето е испратено до Агенција за електронски комуникации од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Агенција за електронски комуникации, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен...
This is the mail system at host ip-10-58-137-127.eu-west-1.compute.internal. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered...
Одлука за завршена Е Акција
Барањето е испратено до Општина Кисела Вода од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Општина Кисела Вода, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Служб...
Докази за направени трошоци за службени патувања на премиерот
Барањето е испратено до Генерален секретаријат од Сашка Цветковска на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Генерален секретаријат, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл...