Details of request “Kопија од издадени здравствени сертификати

Историја на настани

Оваа табела ги прикажува техничките детали од интерните настани кои се случија за ова барање на Слободен пристап. Ова може да се користи за генерирање информации за брзината со која имателите одговараат на барањата, бројот на барањата кои изнудуваат одговор преку пошта и др..

Внимание! За да ги користите овие податоци на чесен начин, ќе ви биде потребно добро познавање за однесувањето на корисниците на Слободен пристап. Како, зошто и од кого барањата кои се категоризирани не се јасни и ќе постои човечка грешка и двосмисленост. Исто така ќе треба да го разберете законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како и начинот на кои имателите на информации го користат. Дополнително, ќе треба да бидете елитен статистичар. Ве молиме контактирајте не доколку имате прашања.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1286 sent 2017-06-20 19:22:50 +0200 waiting_response 2017-06-20 19:22:51 +0200 waiting_response outgoing
1287 response 2017-06-20 19:23:16 +0200 2017-06-27 17:28:48 +0200 rejected incoming
1289 status_update 2017-06-27 17:28:48 +0200 rejected 2017-06-27 17:28:48 +0200 rejected
1290 followup_sent 2017-06-27 17:39:09 +0200 internal_review 2017-06-27 17:39:09 +0200 internal_review outgoing
1291 response 2017-06-27 17:39:36 +0200 2019-12-28 16:33:25 +0100 internal_review incoming
1296 status_update 2019-12-28 16:33:25 +0100 internal_review 2019-12-28 16:33:25 +0100 internal_review

Овде зборот опишано значи кога корисник има одбрано статус за барањето и статусот на последната новост ја има таа вредност. Зборот пресметано е претставен од страна на Слободен пристап за посредни настани, за кои не беше експлицитно даден опис од страна на корисник. Погледни ги советите за пребарување за описите на статусите.

Може да ја добиете оваа страница во компјутерски-читлив формат како дел од главната JSON страница за ова барање. Видете ја API документацијата.