Надлежни органи

Found 83 public authorities in the category ‘Министерства’

Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права Службено лице: Убавка Матевска Скаловска (02) 3106-528
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за јавни набавки ул.„Димитрие Чуповски“ бр.11, С к о п ј е (02) 3111-074 Службени лица: Кирил Каранфилов (02) 3106-692
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за лекови службено лице: Катерина Алексоска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за метрологија Службено лице: Емилија Мишевска лок.026
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за развој на образованието Исто така наречени БРО. Службено лице: Ирена Борисовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Биро за регионален развој при МЛС Службено лице: Ивана Петрова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен девизен инспекторат Службено лице: Игор Димитров (02) 3106-130
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за градежништво и урбанизам бул.“Гоце Делчев“ бр.8, С к о п ј е (02) 3226-183
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Државен инспекторат за животна средина Службено лице: Сашо Секуловски (02) 2613-012 902) 2613-015
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за локална самоуправа службено лице: Ели Чакар
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за техничка инспекција Службено лице: Феми Алили
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за транспорт Службено лице: Кадрије Азизи
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за труд Исто така наречени ДИТ. Службено лице: Зорица Џингова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен инспекторат за шумарство и ловство Службено лице: Ристо Николовски
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен испитен центар Службено лице: Даниела Јорданова (02) 3203-115
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен комунален инспекторат Службено лице: Садудин Челеби
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен пазарен инспекторат Исто така наречени ДПИ. Службено лице: Методија Таневски
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Државен просветен инспекторат Службено лице: Бесим Алија (02) 3140-103 (02) 3140-148
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен, санитарен и здравствен инспекторат службено лице: д-р Оливера Стојковска (02) 3112-500 лок.109
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Државен управен инспекторат при МИОА службено лице: Томислав Боцески (02) 3200-939
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Капетанија на пристаништата-Охрид ул.„Коста Абраш„ бр.1 (046) 260-451
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за внатрешни работи Исто така наречени МВР. Службени лицa: Борис Пешевски Марија Јаковлеска (02) 3231-370 (02) 3143-128
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за економија Службени лица: Весна Јовановска Наташа Николовска
4 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за животна средина и просторно планирање Службено лице: Сашо Секуловски (02) 3215-503
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за здравство Службено лице: (координатор) Анка Георгиевска
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство Службено лице: Марија Тодороска
7 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за информатичко општество и администрација службено лице: Томислав Боцески (02) 3200-939
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за култура ул.”Ѓуро Ѓаковиќ” бр.61, С к о п ј е (02) 3240-500 (02) 3240-561
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за локална самоуправа службено лице: Ели Чакар
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за надворешни работи Исто така наречени МНР. Службено лице: Семра Рамадани
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Министерство за образование и наука Исто така наречени МОН. Службено лице: Савче Здравковска
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за одбрана Службени лица: Андреј Трајчовски (02) 3282-189 Ирена Тошевска (02) 3282-207
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за правда Службено лице: Убавка Матевска Скаловска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за транспорт и врски Службени лица: Татјана Лабовиќ (02) 3145-411
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за труд и социјална политика Исто така наречени МТСП. Службено лице: Африм Селими (02) 3106-663
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за финансии службено лице: Михајло Михајловски
4 барања се поднесени.
Додадено на .
Педагошка служба Службено лице: Јорданка Ацовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Полициска академија Службенo лице: Татјана Саздовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за буџет и буџетска политика при МОН Службено лице: Елена Качела (02) 3140-160 (02) 3137-277
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за буџет и фондови Службено лице: Марија Костовска (02) 3112-066
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за даночен и царински систем Службени лица: Вера Казанкова (02) 3106-120 Ленка Петковска (02) 3106-363
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за Европска унија Службено лице: Анета Митрева (02) 3117-896
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за европски интеграции при Министерство за здравство Службено лице: Слободанка Темова (02) 3112-500 лок. 218
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за здравствено осигурување и следење на работата на ФЗОМ Службено лице: Ана Петровска (02) 3112-500 лок. 231
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за информатика при Министерство за финансии Службено лице: Деан Настовски (02) 3106-475
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за комуникација со јавноста на Министерство за животна средина и просторно планирање Службено лице: Сашо Секуловски (02) 2613-012 (02) 2613-015
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Сектор за макроекономска и развојна политика Службено лице: Сами Асани (02) 3135-381
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за меѓународни финансии Службено лице: Горан Анчевски (02) 3106-454
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за менаџирање на кризни состојби, медицинска опрема и донации Службено лице: Д-р Силвана Делевска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за наука и технолошки развој Службено лице: Александар Тутновски (02) 3140-185
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за нормативно – правни и управни работи при Министерство за здравство Службено лице: Валентина Цветановска (02) 3112-500 лок. 231
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за нормативно-правни работи при МОН Службено лице: Милка Масникоса (02) 3140-152
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за општи работи при Министерство за здравство Службено лице: Синан Шабани
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за правни работи Службено лице: Весна Митревска (02) 3106-388
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за превентивна здравствена заштита Службено лице: м-р Сања Саздовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за примарна здравствена заштита Службено лице: Катица Томановиќ
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за секундарна и терцијарна здравствена заштита Службени лица: д-р Блерим Беџети д-р Марија Хаџихристова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за стоматолошка здравствена заштита Службено лице: Елена Созовска (02) 3112-500 лок.113
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за трезор Службено лице: Петар Есмеров
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за унапредување на високото образование Службено лице: Билјана Ивковска (02) 3140-167
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за унапредување на високото образование при МОН Службено лице: Билјана Ивковска (02) 3140-167
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за унапредување на основното и средното образование Службено лице: Даниела Граороска (02) 3119-766
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за управување со јавен долг Службено лице: Дарко Блажевски (02) 3106-171
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за управување со капитал Службени лица: Венко Пипиџаноски Лилјана Бојаџиевска (02) 3106-634 (02) 3106-635
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за финансиски систем Службено лице: Билјана Јаневска-Неделковска (02) 3223-899
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за финансиско-сметководствени работи при МОН Службено лице: Снежана Лузевска (02) 3223-598 (02) 3140-162
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за централна внатрешна ревизија Службено лице: Трајко Спасовски (02) 3106-256
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за човечки ресурси Службено лице: Радмила Кендровска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за човечки ресурси при Министерство за здравство Службено лице: Радмила Кендровска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, С к о п ј е (02) 3240-512 службено лице: Драгана Ќурчиоска (02) 3240-521
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за водење на матичните книги Исто така наречени УВМК. Службено лице: Катерина Битровска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за животна средина Службено лице: Сашо Секуловски (02) 2613-012 (02) 2613-015
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за заштита на културното наследство Исто така наречени УЗКН. Службено лице: Марија Пујаз
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за извршување санкции ул.„Јуриј Гагарин“ бр.15, С к о п ј е (02) 3228-639 (02) 3227-327
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за имотно-правни работи Службени лица: Авуше Маца (02) 3222-369 Ѓорѓи Камиларовски (02) 3106-272 Нада Маневска (02)...
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за наменско производство Службено лице: Владо Стојанов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците и припадниците на заедниците Службено лице: Исмаил Демировиќ
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за семе и саден материјал Службено лице: Марија Тодороска (02) 3134-477
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за финансиска полиција Службено лице: Лидија Сиљаноска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за финансиско разузнавање Службено лице: Владимир Захариев
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Фитосанитарна управа Службено лице: Марија Тодороска (02) 3134-477
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Царинска управа на Р.М Службени лица: Слаѓана Дамјановска (02) 3293-910 (02) 3238-732 Катерина Хаџиска Ническа (02) 3116-188 (02) 3238-7...
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Центар за стручно образование и обука Службено лице: Билјана Апостоловска
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)