Надлежни органи

Found 41 public authority in the category ‘Комори, акционерски друштва и синдикати’

Авто мото сојуз на Македонија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Адвокатска комора на Р.М. 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД Државна Лотарија на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
А.Д. за стопанисување со деловен простор во државна сопственост 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД за урбанизам и инженеринг-ЗУАС-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД „Македонска информативна агенција“ во државна сопственост-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД Македонска пошта - Дирекција- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД МЕПСО 0 барања се поднесени.
Додадено на .
АД ОХИС „Наум Наумовски-Борче“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
„Бутел“ А.Д. За погребни и придружни активности-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Ветеринарна комора на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ВИП Оператор ДООЕЛ-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дистрибуција на топлина ДООЕЛ – Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЕВН Македонија АД 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЕЛЕМ-А.Д Електрани на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
„ЕМО-Охрид“-АД 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Занаетчиска комора на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа за деца -Детска градинка “Росица“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Комора на извршители на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Комора на овластени геодети на Р.М. 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Комора на психолози на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Комора на Република Македонија за приватно обезбедување 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Комора на стечајни управници на РМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Лекарска комора на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
„Македонски телеком“ АД-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Нотарска комора на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ОНЕ Телекомуникациски услуги ДООЕЛ-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Скопје Север АД-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Скопски пазар АД-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Снабдување Исток ДООЕЛ-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Снабдување Центар ДООЕЛ-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сојуз на синдикатите на Македонија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Стоматолошка комора на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Стопанска комора на Македонија 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Т-Мобиле Македонија А.Д-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Туристичка комора на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Фармацевтска комора 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Црвен крст на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

  • Комори, акционерски друштва и синдикати

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)