Надлежни органи

Found 147 public authorities in the category ‘Јавни установи’

Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дирекција за култура и уметност-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на култура „Бранд Петрушев“-Богданци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на култура „Иван Мазов-Климе“-Кавадарци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на култура „Илинден“-Демир Хисар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на Култура „Македонски Брод“-Македонски Брод 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на култура „Наум Наумовски Борче“-Крушево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на културата „Јане Сандански“-Пехчево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на културата „Мирка Гинова“-Демир Капија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на културата „Тошо Арсов“-Виница 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Дом на млади-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен студентски дом „Браќа Миладиновци“-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен Студентски дом „Пелагонија“- Скопје 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Институт за земјотресно инжинерство и инженерска и сеизмологија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Институт за медицина на трудот-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна научна установа – Институт за старословенска култура-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна научна установа Хидробиолошки завод-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа-библиотека „Гоце Делчев“-Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа- библиотека “Тане Георгиовски”-Куманово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа библиотека „Феткин“- Кавадарци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа Дом за стари лица „СЈУ РАЈДЕР“-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа Дом на култура “Македонија“-Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа – Дом на културата “Лазар Софијанов”-Кратово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа – Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Дом за доенчиња и мали деца-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско„-Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Завод за социјални дејности-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца –Детско одморалиште Мајски цвет-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за згрижување деца со воспитно- социјални проблеми-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Зоолошка градина на град Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Виница 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Дебар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Делчево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кавадарци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кочани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа- Крива Паланка 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Македонски Брод 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Неготино 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Радовиш 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Свети Николе 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа „Младински културен центар“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Музеј на град Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Национален парк „Галичица“-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Национален парк „Маврово“-Маврови Анови 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Национален парк „Пелистер“-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Центар за организирање приредби Универзална сала-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Центар за социјална работа- Демир Хисар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Центар за социјална работа-Кратово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Центар за социјална работа-Пробиштип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата „Козле“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈНУ Економски институт - Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈНУ Земјоделски институт - Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈНУ Институт за македонска литература-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈОУ Пионерски дом „Јосип Броз Тито“-Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈУ Детски културен центар„Карпош“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Ј.У. Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈУ Културно информативен центар-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЈУ Центар за образование на возрасни-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Локална библиотека „Гоце Делчев“-Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЛУ Библиотека „Благој Јанков-Мучето“-Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Македонска академија на науките и уметностите-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Музеј на Град Кратово-Кратово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Народен музеј-Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Научен Институт за тутун – Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Научна установа Музеј на Македонија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национален конзерваторски центар-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална галерија на Македонија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа „Кинотека на Република Македонија“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа „Македонска филхармонија“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Музеј-Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Музеј на Западна Македонија во НОВ-Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа природонаучен музеј на Македонија – Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Центар за култура-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа –Центар за култура „Браќа Миладиновци“-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Центар за култура „Кочо Рацин“-Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“- Делчево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Албански театар-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Ансамбл за народни игри и песни на Македонија „Танец“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ „Ацо Ѓорчев“- Неготино 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ библиотека „Гоце Делчев“-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУБ „Климент Охридски“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Драмски театар-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)