Надлежни органи

Found 814 public authorities

Сектор за стоматолошка здравствена заштита Службено лице: Елена Созовска (02) 3112-500 лок.113
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за трезор Службено лице: Петар Есмеров
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за унапредување на високото образование Службено лице: Билјана Ивковска (02) 3140-167
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за унапредување на високото образование при МОН Службено лице: Билјана Ивковска (02) 3140-167
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за унапредување на основното и средното образование Службено лице: Даниела Граороска (02) 3119-766
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за управување со јавен долг Службено лице: Дарко Блажевски (02) 3106-171
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за управување со капитал Службени лица: Венко Пипиџаноски Лилјана Бојаџиевска (02) 3106-634 (02) 3106-635
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за финансиски прашања при Агенција за катастар на недвижности 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за финансиски систем Службено лице: Билјана Јаневска-Неделковска (02) 3223-899
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за финансиско-сметководствени работи при МОН Службено лице: Снежана Лузевска (02) 3223-598 (02) 3140-162
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за централна внатрешна ревизија Службено лице: Трајко Спасовски (02) 3106-256
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за човечки ресурси Службено лице: Радмила Кендровска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за човечки ресурси при Министерство за здравство Службено лице: Радмила Кендровска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Скопје Север АД-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Скопски пазар АД-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Служба за општи и заеднички работи на Владата службено лице: Тинка Китеска Виолета Душковска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Снабдување Исток ДООЕЛ-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Снабдување Центар ДООЕЛ-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Собрание на РМ Службено лице: Слободан Кузмановски
3 барања се поднесени.
Додадено на .
Совет за радиодифузија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Совет за унапредување и надзор на ревизијата ул.„11-ти Октомври„ бр.7, ГТЦ Центар, 2 кат (02) 3222-667
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Совет на јавните обвинители на Република Македонија службенo лицe: Аспарух Мисајловски ул.”Вељко Влаховиќ” бр 26 кат 4, Скопје (02) 3207-480 (02) 3207-482
0 барања се поднесени.
Додадено на .
СОЕУ “Јане Сандански”- Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сојуз на синдикатите на Македонија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СОТУ “Ѓорѓи Наумов”- Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СОУ„Богданци„-Богданци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СОУ-Гимназија “Ј.Б.Тито”- Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СОУ “Св. Наум Охридски” - Македонски Брод 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СОУ “Таки Даскало” - Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Стоматолошка комора на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Стоматолошки факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Стопанска комора на Македонија 1 барање е поднесено.
Додадено на .
СТУДЕНТСКИ ДОМ „Гоце Делчев“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски дом „Бранко Станоевиќ“-Гостивар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СТУДЕНТСКИ ДОМ Државен студентски центар „Скопје“-Скопје 2 барања се поднесени.
Додадено на .
СТУДЕНТСКИ ДОМ ДСД „Никола Карев“-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СТУДЕНТСКИ ДОМ ДСД „Томе Стефановски-Сениќ“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СТУДЕНТСКИ ДОМ „Кочо Рацин“-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СТУДЕНТСКИ ДОМ „Кузман Јосифовски-Питу“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СТУДЕНТСКИ ДОМ „Невена Георгиева-Дуња“ –Медицинар-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
СТУДЕНТСКИ ДОМ „Стив Наумов“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Судски совет на Република Македонија службенo лицe: Анита Андоноска ул.”Вељко Влаховиќ” бб, С к о п ј е (02) 3218-130 (02) 3218-131
0 барања се поднесени.
Додадено на .
тест тело 2 барања се поднесени.
Додадено на .
Технолошко-Металуршки факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Технолошко-технички факултет-Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Т-Мобиле Македонија А.Д-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Туристичка комора на Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет „Американски Колеџ„-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет „Гоце Делчев“-Ректорат-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле„-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет за туризам и менаџмент-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет на Југоисточна Европа-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Ректорат-Скопје 6 барања се поднесени.
Додадено на .
Универзитет„ Св. Климент Охридски„ - Ректорат-Битола 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците ул.„Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 61, С к о п ј е (02) 3240-512 службено лице: Драгана Ќурчиоска (02) 3240-521
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за водење на матичните книги Исто така наречени УВМК. Службено лице: Катерина Битровска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за животна средина Службено лице: Сашо Секуловски (02) 2613-012 (02) 2613-015
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за заштита на културното наследство Исто така наречени УЗКН. Службено лице: Марија Пујаз
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за извршување санкции ул.„Јуриј Гагарин“ бр.15, С к о п ј е (02) 3228-639 (02) 3227-327
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за имотно-правни работи Службени лица: Авуше Маца (02) 3222-369 Ѓорѓи Камиларовски (02) 3106-272 Нада Маневска (02)...
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Генерална дирекција-Скопје Исто така наречени УЈП.
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Дирекција за големи даночни обврзници-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи - Регионална дирекција-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за јавни приходи-Регионална дирекција-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за наменско производство Службено лице: Владо Стојанов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците и припадниците на заедниците Службено лице: Исмаил Демировиќ
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за семе и саден материјал Службено лице: Марија Тодороска (02) 3134-477
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за финансиска полиција Службено лице: Лидија Сиљаноска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за финансиско разузнавање Службено лице: Владимир Захариев
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управа за хидрометеоролошки работи 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Управен суд на Република Македонија службенo лицe: Јована Василевска-Мициќ Снежана Кипровска бул.„Јане Сандански„ бр.12 (02) 2401-560 (02) 2401-570
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Уставен суд службенo лицe: Марија Петрова (02) 3163-076
0 барања се поднесени.
Додадено на .
У Центар за култура „Ј. Х. К. Џинот“ -Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Ученички дом „Лазар Лазаревски“-Велес 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Ученички дом при ДСУ за образование и рехабилитација „Искра“-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Ученички дом при ДУЦОР „Партенија Зографски”- Скопје 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Ученички дом при ОУТУ „Ванчо Питошевски”- Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Ученички дом при СОУ „Митко Пенџуклиски” - Кратово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за безбедност-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за Бизнис Економија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за биотехнички науки-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за ветеринарна медицина-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за драмски уметности -Скопје Исто така наречени ФДУ.
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за Електротехника и информациски технологии-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за земјоделски науки и храна-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за ликовни уметности-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за туризам и угостителство – Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Факултет за физичка култура-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Фармацевтска комора 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Фармацевтски факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Филозофски Факултет – Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)