Надлежни органи

Found 814 public authorities

Основно јавно обвинителство - Велес службенo лицe: Цветанка Богоевска ул. “Маршал Тито” б.б. (043) 227-042
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Гевгелија службенo лицe: Мирјана Делева ул.”Димитар Влахов” бр.2 (034) 212-951
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Гостивар службенo лицe: Душица Димитриеска ул.”Живко Брајковски” бр.1 (042) 217-288
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Дебар службенo лицe: Ирфан Сејадиноски ул. “Вељко Влаховиќ” б.б. (046) 831-633
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Делчево службено лице: Борче Јанев бул.“Македонија” б.б. (033) 411-882
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Кавадарци службенo лицe: Крсте Кулев ул. “Цветан Димов” б.б. (043) 415-115 (043) 412-701
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Кичево службенo лицe: Снежана Ристеска бул. “Ослободување“ бр.17 (045) 224-081 (045) 224-082
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство-Кочани службенo лицe: Снежана Зафировска (033) 272-762 ул.”Никола Карев” б.б. (033) 274-021, (033) 272-762
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Крива Паланка службенo лицe: Станче Јовановска ул.”Св.Јоаким Осоговски” бр.100 (031) 374-007
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Куманово службенo лицe: Љубомир Лапе ул.”11-ти Октомври “ б.б. (031) 414-040 (031) 414-041
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Охрид Службено лице: Сузана Танасоска Зоран Митрески ул. „Абаз Емин„ бр.4 (046) 263-382
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Прилеп службено лице: Мимоза Мрмеска ул. “Димо Наредникот” б.б. (048) 426-456
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Радовиш службенo лицe: Биљана Стевчева ул. 22-ри Октомври бб (032) 635-464
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Ресен службено лице: Сребре Јовановски ул. “Тоше Милошевски” бр.3 (047) 452-419 (047) 455-419
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Свети Николе службенo лицe: Стево Митевски ул.“Ленинова” б.б. (032) 444-154
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Скопје службено лице: Драгица Михајлоска лок.238 бул.„12-та Ударна Бригада„ бр.2 (02) 3133-417 (02) 3111-192
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Струга службенo лицe: Билјана Петреска ул.”Струшки Кепенци” б.б. (046) 786-544
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Струмица службенo лицe: Наташа Поп-Трајкова ул. “Ленинова” б.б. (034) 321-593 (034) 326-550
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство -Тетово службенo лицe: Зулќуфли Ракипи ул.“Илинденска” б.б. (044) 335-591 (044) 335-546
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно јавно обвинителство - Штип службено лице: Татјана Кацарова ул.„Ген. Михајло Апостолски” бр.18 (032) 223-945
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “11-ти Октомври“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “7 Марси“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште „АС Макаренко„-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште „Блаже Конески„-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Братство“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Браќа Миладиновци“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Васил Главинов“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Вера Јоциќ“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Војдан Чернодрински“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште „Гоце Делчев„ -Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Григор Прличев“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Дане Крапчев“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Димитар Македонски“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Димитар Миладинов“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Димитар Поп Георгиев-Беровски“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Ѓорѓија Пулевски“- Аеродром, Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Ѓорче Петров“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Јохан Хајнрих-Песталоци“ -Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Кирил и Методиј“-с.Стајковци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште „Конгреси и Манастирит„-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Кочо Рацин“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Панајот Гиновски“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Основно училиште “Св. Климент Охридски“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ОСУ “Ацо Русковски”- Берово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ОСУ„Дрита„ - Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Отворен граѓански универзитет „Јоска Свештарот“-Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Отворен граѓански универзитет „Неготино“ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Оштинска јавна установа за деца – Детска градинка “Младост”- Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Педагошка служба Службено лице: Јорданка Ацовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Педагошки факултет-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Педагошки факултет-“Гоце Делчев“- Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ПЗУ во мешовита сопственост-Општа болница РЕ-МЕДИКА Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ПЗУ Клиничка болница AЏИБАДЕМ СИСТИНА -Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ПЗУ „Неуромедика„- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ПЗУ Специјална болница по хируршки болести „Филип Втори“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Полициска академија Службенo лице: Татјана Саздовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Правен Факултет „Јустинијан Први„-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Правен Факултет-Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Прв приватен Европски Универзитет- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Прв приватен универзитет ФОН -Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Претседател на РМ Службено лице: Милутин Арсоски (02) 3253-132 e-mail: m.arsoski@president.gov.mk
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Приватен Меѓународен Балкански Универзитет 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Приватен научен институт за Бизнис Економија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Приватна висока стручна школа Академија Италјана-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Приватна високообразовна установа-МИТ Универзитет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Природно Математички Факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Работнички универзитет „Кочо Рацин„-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Работнички универзитет „Кузман Шапкарев“-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Работнички универзитет „Моша Пијаде“-Кавадарци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Работнички универзитет „Пере Тошев„-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Регулаторна Комисија за Домување 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Регулаторна комисија за енергетика на РМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Секретаријат за европски прашања Службени лица: Иван Донев (02) 3200-208 Зулејха Рамадани
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Секретаријат за законодавство Службено лице: Даница Медаровска (02) 3221-992 локал:106 е-mail: danica.medarovska@...
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор Службено лице Атула Касуми
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за буџет и буџетска политика при МОН Службено лице: Елена Качела (02) 3140-160 (02) 3137-277
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за буџет и фондови Службено лице: Марија Костовска (02) 3112-066
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за даночен и царински систем Службени лица: Вера Казанкова (02) 3106-120 Ленка Петковска (02) 3106-363
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за Европска унија Службено лице: Анета Митрева (02) 3117-896
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за европски интеграции при Министерство за здравство Службено лице: Слободанка Темова (02) 3112-500 лок. 218
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за здравствено осигурување и следење на работата на ФЗОМ Службено лице: Ана Петровска (02) 3112-500 лок. 231
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за информатика при Министерство за финансии Службено лице: Деан Настовски (02) 3106-475
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за комуникација со јавноста на Министерство за животна средина и просторно планирање Службено лице: Сашо Секуловски (02) 2613-012 (02) 2613-015
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Сектор за макроекономска и развојна политика Службено лице: Сами Асани (02) 3135-381
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за меѓународни финансии Службено лице: Горан Анчевски (02) 3106-454
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за менаџирање на кризни состојби, медицинска опрема и донации Службено лице: Д-р Силвана Делевска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за наука и технолошки развој Службено лице: Александар Тутновски (02) 3140-185
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за нормативно – правни и управни работи при Министерство за здравство Службено лице: Валентина Цветановска (02) 3112-500 лок. 231
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за нормативно-правни работи при МОН Службено лице: Милка Масникоса (02) 3140-152
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за општи работи при Министерство за здравство Службено лице: Синан Шабани
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за правни работи Службено лице: Весна Митревска (02) 3106-388
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за превентивна здравствена заштита Службено лице: м-р Сања Саздовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за примарна здравствена заштита Службено лице: Катица Томановиќ
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Сектор за секундарна и терцијарна здравствена заштита Службени лица: д-р Блерим Беџети д-р Марија Хаџихристова
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)