Надлежни органи

Found 814 public authorities

Македонска академија на науките и уметностите-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Македонски железници-Транспорт АД-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
„Македонски телеком“ АД-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Машински Факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Медицински Факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Меѓународен универзитет-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за внатрешни работи Исто така наречени МВР. Службени лицa: Борис Пешевски Марија Јаковлеска (02) 3231-370 (02) 3143-128
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за економија Службени лица: Весна Јовановска Наташа Николовска
4 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за животна средина и просторно планирање Службено лице: Сашо Секуловски (02) 3215-503
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за здравство Службено лице: (координатор) Анка Георгиевска
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство Службено лице: Марија Тодороска
7 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за информатичко општество и администрација службено лице: Томислав Боцески (02) 3200-939
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за култура ул.”Ѓуро Ѓаковиќ” бр.61, С к о п ј е (02) 3240-500 (02) 3240-561
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за локална самоуправа службено лице: Ели Чакар
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за надворешни работи Исто така наречени МНР. Службено лице: Семра Рамадани
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Министерство за образование и наука Исто така наречени МОН. Службено лице: Савче Здравковска
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за одбрана Службени лица: Андреј Трајчовски (02) 3282-189 Ирена Тошевска (02) 3282-207
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за правда Службено лице: Убавка Матевска Скаловска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за транспорт и врски Службени лица: Татјана Лабовиќ (02) 3145-411
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за труд и социјална политика Исто така наречени МТСП. Службено лице: Африм Селими (02) 3106-663
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Министерство за финансии службено лице: Михајло Михајловски
4 барања се поднесени.
Додадено на .
МЈП „Проаква” – Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Музеј на Град Кратово-Кратово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Најодговорна институција Лице за контакт: Метаморфозис
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Народен музеј-Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Народен правобранител на РМ службени лица: Снежана Теодосиевска-Јордановска Зоран Билбилоски ул.”Димитрије Чуповски”бр.2, С к о п ј е (02) 3129-335 (02) 3129-359
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Народен универзитет-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Народна банка на Република Македонија Исто така наречени НБРМ. Службено лице: Јанче Лековски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Научен Институт за тутун – Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Научна установа Музеј на Македонија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национален конзерваторски центар-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална галерија на Македонија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа „Кинотека на Република Македонија“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа „Македонска филхармонија“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Музеј-Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Музеј на Западна Македонија во НОВ-Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа природонаучен музеј на Македонија – Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Центар за култура-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа –Центар за култура „Браќа Миладиновци“-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Центар за култура „Кочо Рацин“-Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Национална установа Центар за култура „Никола Јонков Вапцаров“- Делчево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Нотарска комора на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Албански театар-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Ансамбл за народни игри и песни на Македонија „Танец“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ „Ацо Ѓорчев“- Неготино 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ библиотека „Гоце Делчев“-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУБ „Климент Охридски“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Драмски театар-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ за управување со археолошки локалитет „Стоби“- Градско 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ „Историски музеј“ Крушево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Конзерваторски центар- Гостивар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Македонска опера и балет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Македонски Народен театар-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ музеј „д-р. Никола Незлобински#-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Музеј на современата уметност-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Музеј на Тетовскиот крај-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Народен театар-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Театар за деца и младинци-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Турски театар- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ „Уметничка галерија Тетово„-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ „Филмски фонд на Република Македонија“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Центар за култура „Антон Панов“-Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Центар за култура „АСНОМ“-Гостивар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Центар за култура „Ацо Шопов“-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Центар за култура “Бели мугри“-Кочани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок“-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Центар за култура „Марко Цепенков“-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
НУ Центар за култура „Трајко Прокопиев“-Куманово 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Њуjорк Универзитет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ОНЕ Телекомуникациски услуги ДООЕЛ-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Аеродром службени лица: Ана Кареска, Александар Спасов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Арачиново службено лице: Ељмаз Исени
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Берово службени лица: Ѓорѓи Пеовски лок.104
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Општина Битола службено лице: Евгенија Бекташ Јосифовска, (047) 208-339
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Богданци службени лица: Венера Ванева, Емилија Паункова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Боговиње службено лице: Агим Зибери
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Босилово службено лице: Цона Атанасова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Брвеница службено лице: Сауби Зенуни
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Бутел службено лице: Бесник Идризи
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Валандово службено лице: Соња Христова-Јовановиќ
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Василево службено лице: Зора Коларова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Вевчани службено лице: Љиљана Баткоска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Велес службени лица: Јадранка Стефкова лок. 114, Слободан Николовски лок.226
15 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Виница службено лице: Климент Стоилов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Врапчиште службено лице: Шемши Салаи
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Гази Баба службено лице: Васе Јаков
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Гевгелија службено лице: Ката Ристова
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Општина Гостивар службено лице: Нури Бајрами лок.107
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Градско службено лице: Мери Седмакова-Димовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Дебар службено лице: Мајлинда Каба Османи
36 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Дебарца службено лице: Зоран Ногачески
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Делчево службено лице: Тони Дуовски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Демир Капија службено лице: Сузана Крстова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Општина Демир Хисар службено лице: Игор Дамјаноски
0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)