Надлежни органи

Found 814 public authorities

Јавна установа – Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Дом за доенчиња и мали деца-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско„-Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Завод за социјални дејности-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “11 Октомври”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца-Детска градинка “13 Ноември“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - Детска градинка “23 Август”- Берово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца-Детска градинка “25 Мај“ - Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “7 Септември”- Македонски Брод 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “8-ми Март”-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “Брешиа“- Дебар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “Буба Мара”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца-Детска градинка „Детска Радост“- Гостивар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “Детска Радост”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - Детска градинка “Јасна Ристеска“- Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - детска градинка „Мајски цвет“- Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца Детска градинка „Наша иднина“- Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - Детска градинка „Олга Мицеска“- Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца - Детска градинка “Пролет”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца – Детска градинка “Радост “- Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за деца –Детско одморалиште Мајски цвет-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа за згрижување деца со воспитно- социјални проблеми-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Зоолошка градина на град Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Берово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Виница 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Гостивар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Дебар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Делчево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кавадарци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кичево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Кочани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа- Крива Паланка 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Куманово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Македонски Брод 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Неготино 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Радовиш 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Свети Николе 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Скопје 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Меѓуопштински центар за социјална работа-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа „Младински културен центар“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Музеј на град Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Национален парк „Галичица“-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Национален парк „Маврово“-Маврови Анови 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Национален парк „Пелистер“-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа општинска-Детска градинка “Мајски Цвет”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа општинска детска градинка “Орце Николов”-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Општинска детска - Градинка “Распеана младост”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Центар за организирање приредби Универзална сала-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Центар за социјална работа- Демир Хисар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Центар за социјална работа-Кратово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна установа Центар за социјална работа-Пробиштип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавни установи за деца - Детска градинка “Бамби”- Македонска Каменица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Водовод“-нас.Илинден службено лице: Елизабета Цветковска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Илинден“- општина Илинден службено лице: Миле Атанасовски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Козјак“- Старо Нагоричане службено лице: Мирослав Трајковски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Комуналец”-Демир Хисар службено лице: Биљана Велевска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Пехчево службенo лице: Снежана Димовска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Комуналец”-Прилеп службено лице: Лилјана Силјаноска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Комуналец“-Свети Николе службени лица: Слободан Анчев Дарко Максимов
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Пазари“-Прилеп службено лице: Миле Желчески
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Пролетер“-Ресен службено лице Јован Кукуловски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Сарај“-Скопје службено лице: Ќамиљ Ковачи
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Сопиште“ - с. Сопиште службенo лицe: Маја Крстеска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно комунално претпријатие „Стандард“-Дебар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно обвинителство на РМ службенo лицe: Воислав Гавровски бул.”Крсте Мисирков” б.б., Скопје (02) 3219-850 (02) 3219-866
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно препријатие за комунални дејности „Комуналец“-Кичево службено лице: Мухамед Махмуди
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за берзанско работење „Агроберза“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за водоснабдување „Студенчица“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за државни патишта 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за енергетски дејности „Струмица-гас“-Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем „Злетовица“- Пробиштип службено лице: Игор Манасов 032/481-521 лок. 120
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални дејности „Брегалница“ – Делчево службено лице: Методи Кушовски
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални дејности – „Водовод“-Богданци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“-Гевгелија службено лице: Марина Куцирова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“-Гостивар службено лице: Османи Буран
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални дејности –„Комуналец-Полин“-Дојран 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални дејности „Лакавица“-Конче службено лице: Митра Лазарева
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални работи „Бошава“-Демир Капија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални работи “Комуналец”-Кавадарци службени лица: Јордан Милков Васил Димитров
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални работи „Солидарност“-Виница службено лице: Здравка Велкова
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за комунални работи „Услуга”-Берово службено лице: Здравка Поповска
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие за стопанисување со индустриска зона Жабени 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие „Камена река“-Македонска Каменица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие„Комуналец“-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавно претпријатие „Комунална чистота“-Богданци 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)