Надлежни органи

Found 814 public authorities

Државен просветен инспекторат Службено лице: Бесим Алија (02) 3140-103 (02) 3140-148
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен, санитарен и здравствен инспекторат службено лице: д-р Оливера Стојковска (02) 3112-500 лок.109
1 барање е поднесено.
Додадено на .
Државен студентски дом „Браќа Миладиновци“-Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен Студентски дом „Пелагонија“- Скопје 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Државен универзитет во Тетово-Ректорат-Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државен управен инспекторат при МИОА службено лице: Томислав Боцески (02) 3200-939
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државна изборна комисија 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Државна комисија за спречување на корупцијата Исто така наречени ДКСК.
2 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно музичко училиште-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Битола службено лице: Зорка Кукурековска-Лековска ул.„Славко Лукаровски„ б.б. (047) 233-120
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Велес службено лице: Лила Талеска ул.”Маршал Тито” б.б. (043) 235-042
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Гевгелија службено лице: Велика Ристова ул. „Димитар Влахов“ бр.5 (034) 213-208
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Гостивар службено лице: Бобан Симјановски ул.„Живко Брајковски“ бр. 1 (042) 272-556
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Кавадарци службено лице: Снежана Гелова ул.„Маршал Тито“ б.б. (043) 415-616
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Кочани службено лице: Даниела Диванисова ул. „Никола Карев“ бр.4 (033) 274-678
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Куманово службено лице: Валентина Јовановска ул.“11 Октомври” б.б. (031) 424-216
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство на РМ службено лице: Андријана Сливоска бул.„Гоце Делчев” бр.8, Скопје (02) 3230-214 (02) 3230-217 (02) 3229-351
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Охрид службено лице: Елизабета Лукановска ул.”Македонски Просветители” б.б. (046) 262-218
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Прилеп службено лице: Валентина Јорданоска бул.”Маршал Тито” б.б. (048) 414-732
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Струга службено лице: Светлана Лекоска ул.”Струшки кепенци” б.б. (046) 786-544
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Струмица службено лице: Татјана Донкова ул.„Ленинова“ б.б. (034) 324-065
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Тетово службено лице: Снежана Исаевска ул.„Илинденска“ б.б. (044) 335-545
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Државно правобранителство-Штип службено лице: Сунчица Кукушева ул. „Генерал Михајло Апостолски“ б.б. (032) 391-029
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Друштво за депонирање на комунален отпад „Дрисла“-Скопје ДОО 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЕВН Македонија АД 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Економски факултет – Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Економски факултет-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
ЕЛЕМ-А.Д Електрани на Македонија 1 барање е поднесено.
Додадено на .
„ЕМО-Охрид“-АД 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Завод за водостопанство на РМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Заедница на единиците на локалната самоуправа на Р.М. Исто така наречени ЗЕЛС. Службени лица: Ардита Дема Мехмети, e-mail: ardita.dema@zels.org.mk Виктор Арнаудоски, e-mail: viktor.arnaudoski@zels.org.mk Тања Ѓорѓиевска,...
0 барања се поднесени.
Додадено на .
Занаетчиска комора на Република Македонија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Институт за акредитација на РМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Институт за земјотресно инжинерство и инженерска и сеизмологија-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Институт за медицина на трудот-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Институт за стандардизација на РМ - ИСРМ 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна Детска градинка “8 Март“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна Детска градинка “Весели цветови“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена организација - Завод за нефрологија, Струга 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена организација - здравствена станица „Железара“-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Берово 1 барање е поднесено.
Додадено на .
Јавна здравствена установа „Здравствен дом Вевчани„- Вевчани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа Здравствен дом- Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Дебар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом - Демир Хисар 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Кочани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Македонски Брод 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа Здравствен дом - Пехчево 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа Здравствен дом-Ресен 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Здравствен дом Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа Здравствен дом Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Општа болница Кочани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Психијатриска болница Негорци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Центар за јавно здравје - Велес 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Центар за јавно здравје - Кочани 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Центар за јавно здравје-Куманово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Центар за јавно здравје - Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Центар за јавно здравје-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Центар за јавно здравје - Струмица 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Центар за јавно здравје -Тетово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна здравствена установа - Центар за јавно здравје - Штип 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна научна установа – Институт за старословенска култура-Прилеп 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна научна установа Хидробиолошки завод-Охрид 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа-библиотека „Гоце Делчев“-Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа- библиотека “Тане Георгиовски”-Куманово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа библиотека „Феткин“- Кавадарци 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа детска градинка “Фидани”-Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа Дом за стари лица „СЈУ РАЈДЕР“-Битола 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа Дом на култура “Македонија“-Гевгелија 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа – Дом на културата “Лазар Софијанов”-Кратово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Калинка”- Валандово 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа за деца -Детска градинка “Росица“- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .
Јавна општинска установа за деца - Детска градинка “Снежана”- Скопје 0 барања се поднесени.
Додадено на .

Не може да го најдете она што го барате?

Прикажи само...

Започнувајќи со

Државни институции

Судска власт

Општини

Јавни претпријатија и установи

Здравствени установи

Правни и физички лица кои вршат јавни овластувања

Образовни институции

Дали недостасува некој имател?

Листа од сите иматели (CSV)