Водостопанство„Струмичко поле“-Струмица

Јавни претпријатија

1 барање
ЦЕЛОСНО ВАШИОТ ОДГОВОР ГО ПРАТИВ ДО СИСТЕМ 48 СТРУМИЦА БИДЕЈКИ НЕ КОРЕСПОНДИРА СО НИВНИОТ ШТО МИ ГО ДАДОА ЗА ИСТОТО ПРАШАЊЕ Одговор Согласно член 12...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?