Вишо јавно обвинителство-Скопје

Обвинителства

службенo лицe: Мимоза Илиќ бул.Крсте Мисирков б.б. (02) 3227-858 (02) 3230-651

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Вишо јавно обвинителство-Скопје преку оваа страна.