Вишо јавно обвинителство - Штип

Обвинителства

службено лице:
Мимоза Таушанова-Батева
ул.„Ген.Михајло Апостолски„ бр.18
(032) 223-921

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Вишо јавно обвинителство - Штип преку оваа страна.