Вишо јавно обвинителство-Гостивар

Обвинителства

службено лице: Љупчо Коцевски ул.„Живко Брајковски„ бр.1 (042) 271-099

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Вишо јавно обвинителство-Гостивар преку оваа страна.