Вишо јавно обвинителство - Битола

Обвинителства

службено лице:
Оливера Нацка
бул.„1-ви Мај„ б.б.
(047) 239-368
(047) 242-882

Барања за слободен пристап до информации направени преку оваа страна

Никој нема направено барање за слободен пристап до информации до Вишо јавно обвинителство - Битола преку оваа страна.