Секретаријат за европски прашања

Влада

Службени лица: Иван Донев (02) 3200-208 Зулејха Рамадани

1 барање
ИПА фондови во Шуто оризари
Барањето е испратено до Секретаријат за европски прашања од Петар на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Секретаријат за европски прашања, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен кар...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?