Основен суд Скопје 2

Основни судови

службено лице: Гонце Донева тел. (02) 3120-171; локал 245 бул.„Гоце Делчев” бр.4 (02) 3115-737 (02) 3119-803

1 барање
Развод на бракот
Барањето е испратено до Основен суд Скопје 2 од Arta на .
Одамна е поминат рокот.
Почитувани претставници на Основен суд Скопје 2, Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Служ...

Прикажани се само барањата кои се направени преку Слободен пристап. ?